Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Úraz elektrickým proudem

Úraz elektrickým proudem je celkem časté "profesní" poranění. Kromě elektrikářů profesionálů, ošetří za rok záchranná služba i dost domácích "odborníků", kteří se s očekávaným napětím pustí do opravy domácí elektroinstalace, aniž by znali potřebné zásady při práci s takovou energií, jako je elektrická. Postižení účinky elektrického proudu se nevyhýbá bohužel ani dětem, kdy buď ze zvědavosti a cestami za poznáním, strkají do nezabezpečených zásuvek nejrůznější předměty nebo z neopatrnosti při "hrách", přelézají vlakové vagóny, kde dochází k přenesení elektrické energie i na větší vzdálenost. Elektrický proud způsobuje lidskému organismu z hlediska ohrožení života, 2 zásadní poškození - tepelné poranění, srdeční arytmie až zástavu srdce vlivem tzv. Komorové fibrilace. Asi 80% poranění elektrickým proudem je způsobeno nízkým napětím, z nichž cca 3% jsou úrazy smrtelné, naopak u poranění vysokým napětím se mortalita (úmrtnost) zvyšuje na 30%, kde proud působí hlavně tepelně a postiženého spálí na uhel.

Ovlivňující faktory - odpor kůže lidského těla - suchá kůže 10-20 kilo-ohmů a vlhká kůže 110 ohmů, čas působení proudu, izolační vrstva oblečení nebo obuvi, místo vstupu a výstupu elektrického proudu, cesta kudy proud prošel, vlhkost okolního prostředí

Účinky proudu na lidský organismus - viz. Tabulka

Příznaky - hluboké popáleniny v místě vstupu a výstupu elektrického proudu, poruchy vědomí, srdeční arytmie - závažnost závisí na fázi srdečního cyklu, ve které došlo k zásahu elektrickým proudem - nejzávažnější arytmií je komorová fibrilace = srdeční zástava, přidružená poranění v důsledku zasažení proudem - zlomeniny, krvácení apod.

První pomoc

technická - zamezit dalšímu působení elektrického proudu na organismus - přerušit spojení vodiče s částí dotýkajícího se těla - pomocí nevodivého předmětu - suchá větev, nevodivý hák, vlastní oděv - bez zipu pokud možno
zdravotnická - bezvědomí - zavolat na linku 155, neodkladná resuscitace - komprese hrudníku, ošetření krvácení, při vědomí - zavolat na linku 155, sledovat základní životní funkce, ošetření popálenin, a jiných zranění, která bezprostředně neohrožují život postiženého