Školení první pomoci pro laickou a odbornou veřejnost

Legislativa a první pomoc

TRESTNÍ ZÁKON Č.40/2009 SB.,1.1.2010 - NEPOSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

§ 150

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky.
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti.


§ 151

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 5 let nebo zákazem činnosti.


ZÁKONÍK PRÁCE Č.262/2006 SB., 1.1.2007

Zákoník práce definuje povinnost zaměstnavatele vytvořit takové pracovní podmínky, aby byla co nejvíce minimalizována možnost, poranit se na pracovišti. Stejně tak, by měl zaměstnavatel v případě nenadálé události zajistit zaměstnanci první pomoc, proto jsou na pracovištích zřízeny stanoviště první pomoci, které by měla být viditelně označena, a každý zaměstnanec by měl vědět, kde toto stanoviště na pracovišti najít. Zaměstnavatel má povinnost umožnit zaměstnancům získat vědomosti a praktické zkušenosti v oblasti poskytování první pomoci, prostřednictvím periodicky se opakujících školení první pomoci. Ve větších kolektivech může vytvořit tzv. Zdravotní hlídky, které projdou kurzem první pomoci a zodpovídají za poskytnutí první pomoci v případě nenadálé události skupině svých kolegů.
Na druhé straně povinnost poskytnout první pomoc je dána přímo zákonem, neuškodí ani ostatním zaměstnancům projít školením první pomoci, které v rozsahu základní laické první pomoci nabízí právě naše pracovní skupina VITAE.


ZÁKON O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH
Č. 372/2011 SB., 1.4.2012


ZÁKON O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ Č. 374/2011 SB., 1.4.2012